Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN – Versie 19.05.2017

  1. Website

De website www.GVH.Design (hierna: de website) is bedoeld om de bezoeker toe te laten om de daarop weergegeven producten aan te kopen.

De website is in eigendom en beheer van Dhr. Gertjan Van Hulle, met maatschappelijke zetel, 9950 Waarschoot, Renning 6, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0668.700.281, met handelsnaam Gertjan Van Hulle – GVH Design Interieur & Decoratie, bereikbaar via het telefoonnummer (+32)0497183613 of middels invulling van het contactformulier.

De bezoeker aanvaardt dat de inhoud van de website ten allen tijde onderhevig kan zijn aan wijzigingen en correcties.

De beheerder van de website verwerpt elke mogelijke aansprakelijkheid die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik en/of de inhoud van de website.

  1. Bestelling

De koper doorloopt de door de website voorziene module om de goederen te bestellen.

Om de bestelling af te ronden kruist de koper aan dat men van de onderhavige algemene voorwaarden kennis heeft genomen en dat men deze heeft gelezen en goedgekeurd.

De aankoop van één van de producten van de website is pas definitief van zodra de koper een bevestigingsmail ontvangt op het door de koper tijdens de bestelling opgegeven e-mailadres. Gebruik van andermans identiteit, van proxy’s of tijdelijke mailadressen is verboden.

De goederen kunnen desgevallend, alvorens te worden besteld, na contactname met de zaakvoerder op locatie worden bezichtigd. In het geval de koper de goederen op locatie komt bezichtigen, zal een bestelbon moeten worden ondertekend met het oog op definitieve bestelling.

  1. Reservatie

In het geval de koper goederen via de website reserveert, zal binnen de 5 werkdagen na bevestiging van deze reservering door de verkoper een nazicht op locatie moeten plaatshebben.

Bij gebreke aan een nazicht op locatie of verdere reactie vanwege de besteller zal het desbetreffend goed door de verkoper niet langer als gereserveerd worden beschouwd, en derhalve opnieuw te koop worden aangeboden op de website.

  1. Levering

De koper kruist in de bestellingsmodule aan of deze de goederen ophaalt, of laat bezorgen via verzending per koerier, of eigen leveringsdienst van GVH Design.

De verkoper verbindt er zich toe om de goederen aan de koper te leveren zoals ze bestonden op het ogenblik van de totstandkoming van de koop.

De leveringskosten zijn steeds voor rekening van de koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De levering zal pas plaatsvinden na ontvangst van betaling.

De aangeduide leveringstermijnen zijn indicatief, en niet bindend voor de verkoper. Bij abnormale vertraging in de levering heeft de koper echter het recht om de koop per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden op voorwaarde dat de verkoper nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van één (1) maand nadat de verkoper hiertoe door de koper per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De koper verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.

De eigendom van de bestelde goederen zal pas worden overgedragen op de koper na de volledige voldoening door de koper van al hetgeen als tegenprestatie van de door de verkoper geleverde of te leveren goederen verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen.

Niettemin zal het risico op verlies of vernietiging van de bestelde goederen overgaan op de koper vanaf het moment dat de bestelling de magazijnen van de verkoper verlaat.

  1. Betaling

5.1.      Webshop (algemeen)

Goederen die via de bestellingsmodule van de website worden besteld, en dienen te worden geleverd zonder nazicht op locatie zullen onmiddellijk moeten worden betaald (inbegrepen leveringskosten) middels het bij de website voorziene betalingsplatform.

5.2.      In geval van afhaling ter plaatse (na reservatie via contactformulier)

Goederen die worden gereserveerd om ter plaatse te bezichtigen zullen onmiddellijk dienen te worden betaald alvorens deze kunnen worden meegenomen of zullen worden geleverd, in het laatste geval zullen ook de leveringskosten moeten worden voldaan.

5.3.      In geval van facturatie (voor bv. verzoeken tot restauratie of specifieke meubels op aanvraag)

De facturen zijn betaalbaar binnen de vijftien kalenderdagen na de factuurdatum via overschrijving, tenzij contante betaling (inbegrepen het voorschot) schriftelijk werd overeengekomen.

Betalingen die de koper aan de verkoper verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de koper verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

Laattijdige betalingen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% van het factuurbedrag.

Tevens is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 50 EUR).

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

In dat geval behoudt de verkoper zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

5.4.      Onderzoek naar kredietwaardigheid

Indien er bij de verkoper op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de koper door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt de verkoper zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

Indien de koper weigert om op het verzoek van de verkoper in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden. In voorkomend geval is de koper een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale prijs van de bestelling verschuldigd.

  1. Opschorting verbintenissen

De verkoper heeft het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling zijn verbintenissen ten aanzien van de koper geheel of gedeeltelijk te schorsen indien de koper zijn verplichtingen ten opzichte van de verkoper, om welke reden dan ook, niet nakomt.

  1. Annulatie bestelling

7.1.      Op afstand

Indien de verkoop op afstand is geschied, heeft de koper overeenkomstig artikel VI.47 van het WER een herroepingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag van het plaatsen van de bestelling in de bestellingsmodule van de website.

Enkel goederen in niet-beschadigde staat zullen worden teruggenomen.

Indien de koper de bestelling na deze termijn verbreekt of annuleert door zijn toedoen, is een schadevergoeding verschuldigd van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.

 7.2.      Na bezichtiging op locatie

Indien de koper de bestelling heeft bezichtigd op locatie, en na ondertekening van de bestelbon, de bestelling alsnog annuleert, is een schadevergoeding verschuldigd van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.

  1. Overmacht

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij in geval van overmacht.

Onder overmacht wordt niet-limitatief verstaan; elektriciteitsstoringen, uitputting van de voorraad van een leverancier, storing van internet, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking of lock-out, brand, ziekteverzuim, telecommunicatiestoornissen, fouten of vertragingen te wijten aan derden.

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de partijen opgeschort.

Indien de overmachtssituatie langer dan 60 dagen zou duren, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Eventuele reeds geleverde prestaties en/of goederen zullen in alle redelijkheid worden gefactureerd.

  1. Privacy

De door de bezoeker van de website in de bestellingsmodule ingevoerde gegevens worden enkel aan het eigen klantenbestand toegevoegd. De bezoeker aanvaardt dit.

Zij zullen niet worden doorgegeven aan derden.

  1. Bevoegde rechtbank

Bij betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het kanton Eeklo, en het arrondissement Gent bevoegd. Het Belgisch recht is ten allen tijde van toepassing